headshot of Yu Wang

Yu Wang

Lecturer
Industrial Engineering