headshot of Yi Zhuang

Yi Zhuang

Lecturer
Industrial Engineering