Pitt | Swanson Engineering
Yongjin Wang

Yongjin Wang

PhD student 
Email:way12@pitt.edu
Youngjin Wang.jpg

Education 

BS in Chemical Engineering, Dalian University of Technology, Dalian, China, 2010 

Research 

Thin film relaxation 

Graphene surface property